Paris

Paris

栅栏式接线端子

Barrier Terminals

栅栏式接线端子又称为“日式”“美式”端子,因其系列产品大都以黑色为主,也可称为黑色端子,系列编码为LW。LW栅栏式端子产品结构简单,主要由塑壳+螺丝(含垫片)+焊脚三部分组成。本系列采用板式压线接线方式,实际操作更加便捷,牢固可靠。
Paris

选项须知

产品结构

功能概览

接线方式

Paris
Paris
Paris
Paris

产品选型
穿墙端子
 • Paris
  LW1MQJ-9.5
 • Paris
  LW1MQJ-10.0
 • Paris
  LW1MQJ-11.0
 • Paris
  LW1MQJ-13.0
C针
 • Paris
  LW1C-7.62
 • Paris
  LW1C-8.25
 • Paris
  LW1C-9.50
 • Paris
  LW1C-10.0
 • Paris
  LW1C-11.0
 • Paris
  LW1MC-7.62
 • Paris
  LW1MC-8.25
 • Paris
  LW1MC-9.50
 • Paris
  LW1MC-10.0
 • Paris
  LW1MC-11.0
 • Paris
  LW2C-7.62
 • Paris
  LW2C-8.25
 • Paris
  LW2C-9.50
 • Paris
  LW2C-10.0
 • Paris
  LW2C-11.0
 • Paris
  LW2C-13.0
 • Paris
  LW2MC-7.62
 • Paris
  LW2MC-8.25
 • Paris
  LW2MC-9.50
 • Paris
  LW2MC-10.0
 • Paris
  LW2MC-11.0
B针
 • Paris
  LW1B-7.62
 • Paris
  LW1B-8.25
 • Paris
  LW1B-9.50
 • Paris
  LW1B-10.0
 • Paris
  LW1B-11.0
 • Paris
  LW1B-13.0
 • Paris
  LW1MB-7.62
 • Paris
  LW1MB-8.25
 • Paris
  LW1MB-9.50
 • Paris
  LW1MB-10.0
 • Paris
  LW1MB-11.0
 • Paris
  LW2B-7.62
 • Paris
  LW2B-8.25
 • Paris
  LW2B-9.50
 • Paris
  LW2B-10.0
 • Paris
  LW2B-11.0
 • Paris
  LW2MB-7.62
 • Paris
  LW2MB-8.25
 • Paris
  LW2MB-9.50
 • Paris
  LW2MB-10.0
 • Paris
  LW2MB-11.0
R针
 • Paris
  LW1R-7.62
 • Paris
  LW1R-8.25
 • Paris
  LW1R-9.50
 • Paris
  LW1R-10.0
 • Paris
  LW1R-11.0
 • Paris
  LW1MR-7.62
 • Paris
  LW2R-7.62
 • Paris
  LW1MR-8.25
 • Paris
  LW1MR-9.50
 • Paris
  LW1MR-10.0
 • Paris
  LW1MR-11.0
 • Paris
  LW2R-8.25
 • Paris
  LW2R-9.50
 • Paris
  LW2R-10.0
 • Paris
  LW2R-11.0
 • Paris
  LW2MR-7.62
 • Paris
  LW2MR-8.25
 • Paris
  LW2MR-9.50
 • Paris
  LW2MR-10.0
 • Paris
  LW2MR-11.0
Q针
 • Paris
  LW1Q-7.62
 • Paris
  LW1Q-8.25
 • Paris
  LW1Q-9.50
 • Paris
  LW1Q-10.0
 • Paris
  LW1Q-11.0
 • Paris
  LW1Q-13.0
 • Paris
  LW1MQ-7.62
 • Paris
  LW1MQ-8.25
 • Paris
  LW1MQ-9.50
 • Paris
  LW1MQ-10.0
 • Paris
  LW1MQ-11.0
 • Paris
  LW2Q-7.62
 • Paris
  LW2Q-8.25
 • Paris
  LW2Q-9.50
 • Paris
  LW2Q-10.0
 • Paris
  LW2Q-11.0
 • Paris
  LW2Q-13.0
 • Paris
  LW2MQ-7.62
 • Paris
  LW2MQ-8.25
 • Paris
  LW2MQ-9.50
 • Paris
  LW2MQ-10.0
 • Paris
  LW2MQ-11.0
其他
 • Paris
  LW3A-6.35
 • Paris
  LW3A-7.62
 • Paris
  LW3A-8.25
 • Paris
  LW3A-9.52
 • Paris
  LW3MA-6.35
 • Paris
  LW3MA-7.62
 • Paris
  LW3MA-8.25
 • Paris
  LW3MA-9.50
 • Paris
  LW3B-6.35
 • Paris
  LW3B-7.62
 • Paris
  LW3B-8.25
 • Paris
  LW3B-9.50
 • Paris
  LW3MB-6.35
 • Paris
  LW3MB-7.62
 • Paris
  LW3MB-8.25
 • Paris
  LW3MB-9.50
 • Paris
  LW3GB-7.62
 • Paris
  LW3GBR-7.62
 • Paris
  LW3R-7.62
 • Paris
  LW3R-8.25
 • Paris
  LW3R-9.50
 • Paris
  LW3MR-8.25
 • Paris
  LW3MR-9.50
 • Paris
  LW3PA-6.35
 • Paris
  LW3PA-7.62
 • Paris
  LW3PB-6.35
 • Paris
  LW3PB-7.62
 • Paris
  LW5C-7.62
 • Paris
  LW5Q-7.62
 • Paris
  LW5R-7.62
 • Paris
  LW6B-7.62
 • Paris
  LW6Q-7.62
 • Paris
  LW8M-11.0
Paris

实际应用

栅栏式接线端子凭借其简单、直观和牢固的结构广泛应用于安防、电源、变频器、电动机、运动控制、注塑机控制、可编程电源、传感器控制板等诸多电子电器行业中。